نوع طراحی تحت ویندوز
نوع سایت اتوماسیون اداری
رنگ بندی سفید،قرمز
نوع طرح رسمی

سامانه آتنا - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سامانه ارزیابی تحول و نو آوری آموزشی (آتنا) - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره